Přidejte se a podpořte nás

Stanovy

 

TELEFONUJÍCÍ.CZ, z. s.

Stanovy spolku

 

I.

Název a sídlo

Název spolku je TELEFONUJÍCÍ.CZ, z. s. (dále jen „Spolek") sídlící na adrese: Havlíčkova 158/57, Stránice, 602 00 Brno.

 

II.

Účel spolku

Účelem spolku je vystupovat proti vysokým cenám telefonních tarifů na území České republiky, snažit se o snížení ceny služeb mobilních operátorů pro koncové spotřebitele a o zlepšení postavení spotřebitelů v oblasti služeb poskytovaných mobilními operátory.

 

III.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

IV.

Hlavní činnost spolku

(1) Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II. těchto stanov, coby společného zájmu jeho členů. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

(2) Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a. výzkumu, analýzy a porovnáváním cen mobilních operátorů v České republice a zahraničí;

b. navrhováním, komentováním a propagací právních instrumentů;

c. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;

d. pořádání seminářů, přednášek a konferencí;

e. organizování kampaní a petičních aktivit;

f. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;

g. poradenské a konzultační činnosti;

h. účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech.

(3) Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků dle čl. VI. těchto stanov, grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmů, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu své správy.

 

V.

Členství ve spolku

(1)    Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.

(2)    Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

(3)    Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

(4)    Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

(5)    Každý člen Spolku má právo:

a)      podílet se na činnosti Spolku;

b)     být pravidelně informován o dění ve Spolku;

c)      podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku;

d)     obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;

e)      volit a být volen do orgánů Spolku;

f)       předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku;

g)     podílet se na praktické činnosti Spolku;

h)      předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům Spolku.

(6)    Každý člen Spolku má povinnost:

a)      platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členská schůze;

b)     chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;

c)      dodržovat stanovy Spolku a plnit usnesení orgánů spolku;

d)     pravidelně se informovat o dění ve Spolku;

e)      aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;

f)       aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;

g)     dodržovat platné právní předpisy;

h)      dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku;

i)                   svým slušným a čestným jednáním přispívat k budování dobrého jména Spolku;

j)       oznamovat Radě neprodleně všechny skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek ztrátu předpokladů pro členství ve Spolku; člen je povinen vždy neprodleně oznámit Radě skutečnost, že je proti němu zahájeno trestního stíhání, včetně jeho důvodů, jakož i skutečnost, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

k)      oznamovat Radě neprodleně všechny změny týkající se jména, adresy trvalého bydliště a e-mailové adresy;

l)       udržovat funkční e-mailovou adresu, na kterou je možné členu doručovat elektronické zprávy.

(7)    Výkon práv spojených se členstvím ve Spolku se pozastavuje:

      a) po dobu, po kterou je člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku;

      b) ode dne zahájení řízení o vyloučení člena ze Spolku do jeho skončení;

c) v případě, že tak rozhodne Rada z důvodu trestního řízení nebo insolvenčního řízení vedeného proti členu spolku.

(8)    Členství ve Spolku zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi;

b)     úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

c)      zánikem Spolku;

d)     vyloučením člena, kdy členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle článku II. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle tohoto článku stanov, případně i bez uvedení důvodů;

e)      z jiného důvodu stanoveného zákonem.

(9)    Seznam členů Spolku nebude zpřístupněn.

(10) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

(11) Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

VI.

Členské příspěvky

(1)    Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

(2)    Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Předseda.

(3)    Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Předseda.

 

VII.

Orgány spolku

(1)  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)      Členská schůze (nejvyšší orgán Spolku);

b)     Rada spolku;

c)      Předseda (statutární orgán Spolku).

(2)  Statutární orgán je individuálním orgánem.

(3)  Funkční období volených orgánů je 5 let.

 

VIII.

Členská schůze

(1)    Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně,

a)      aby schválila případné změny stanov;

b)     zvolila na pětileté funkční období tříčlennou Radu spolku, případně tuto Radu spolku odvolala;

c)      schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;

d)     určila koncepci činnosti spolku na další období;

e)      stanovila výši členských příspěvků;

f)       schválila rozpočet Spolku na příští období;

g)     rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

(2)    Zasedání členské schůze Spolku svolává Rada spolku. Členská schůze se svolává zveřejněním místa a času schůze na internetových stránkách spolku www.telefonujici.cz nejméně 7 dní předem. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

(3)    Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání podnět.

(4)    Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

 

IX.

Rada spolku

(1)    Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která volí ze svých členů statutární orgán spolku - Předsedu spolku, a dále místopředsedu rady spolku. V kompetenci Rady spolku je také Předsedu a místopředsedu rady spolku odvolat.

(2)    Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen Předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

(3)    V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je Předseda povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

 

X.

Předseda

Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda jedná za spolek samostatně ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku z jejích členů.

 

XI.

Majetek a hospodaření Spolku

(1)    Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

(2)    Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku.

(3)    Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

(4)    Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

(5)    Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

(6)    Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

(7)    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného předsedou.

(8)    Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

 

XII.

Zánik a likvidace Spolku

(1)    Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

(2)    Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

(3)    Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Likvidační zůstatek likvidátor bezplatně převede na dTest, o.p.s., IČ: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

(1)    Znění těchto Stanov bylo schváleno ustavující schůzí konanou dne 15. 2. 2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 15. 2. 2017.

(2)    Znění těchto stanov je účinné od 15. 2. 2017.

 

V Praze dne 15. 2. 2017

 

Zapsal:                                                                                                Ověřil:

 

 

 

Svatopluk Bartík                                                                                                      Mgr. Petr Němec            

 

Top